شما اینجا هستید

Block title
Block content
کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : مسعود باژیان
امتیاز واحد:
0

احمد هابیلی گلوبند

احمد هابیلی گلوبند

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
0

آکریل تاپس سریر

آکریل تاپس سریر

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
0

پانسمان بهگازکرمان

پانسمان بهگازکرمان

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
0

پشم ریسی رضویه کرمان

پشم ریسی رضویه کرمان

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
0

سریر باف کویر

سریر باف کویر

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
0

سریرباف کویر

سریرباف کویر

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
2

سید محمدرضا میرکمالی

سید محمدرضا میرکمالی

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
0

شرکت تعاونی زربافت زرند

شرکت تعاونی زربافت زرند

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
0

علیرضا روشن ضمیر

علیرضا روشن ضمیر

کاربری: نساجی

‌ مدیر عامل : جاوید مومنی
امتیاز واحد:
1

علیرضا شیبانی تذرجی

علیرضا شیبانی تذرجی